Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Privacy Verklaring

Trivium heeft bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan, uiteraard hoort hier ook de bescherming van persoonsgegevens bij. Deze verklaring en het onderliggende beleid en reglement is het fundament van deze bescherming. Echter de daadwerkelijke bescherming valt of staat met gedrag, wij gaan hierbij uit van vertrouwen en openheid. Te allen tijde doen wij ons uiterste best om iedereen binnen onze organisatie zo goed mogelijk te beschermen tegen kwade invloeden. Mocht er iets zijn wat de bescherming van kinderen, personeel of ouders raakt en waar u vragen, opmerkingen of klachten over heeft laat het ons weten, dan gaan we in gesprek.

Binnen Trivium gaan wij zorgvuldig om met privacy. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze stichting. Hierin staat beschreven hoe we op de scholen omgaan met persoonsgegevens, en wat bijv. de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur. Klachten kunt u ook rechtstreeks indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

Stichting Trivium
t.a.v. Simon Lise (functionaris gegevensbescherming)
Beatrixstraat 13
Postbus 16
6670 AA ZETTEN
FG@trivium-onderwijs.nl

Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons privacyreglement.