Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Welkom

Stichting Trivium biedt op 14 protestants-christelijke basisscholen onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen in verscheidende dorpen en steden in Zuid-Gelderland. Het woord ‘Trivium’ komt uit het Latijn en betekent ‘driesprong’. Dit stond voor de drie basisvakken van toen: grammatica, retorica en dialectiek. Sindsdien is er in het onderwijs veel veranderd!

Tegenwoordig staat Trivium voor de drie pijlers waar we ons onderwijs op richten: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Onze kracht

Ieder kind is uniek, ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. We stimuleren ieder kind om met zijn of haar kracht en talent de uitdagingen aan te gaan die op zijn / haar pad komen. Met een doorgaande speel-, leer- en ontwikkellijn streven wij ernaar een omgeving te creëren waarin ieder kind kan ‘worden wie hij of zij is’. Samen leven en samen delen’ vormen de basis binnen ons gedachtegoed.

Het is onze kerntaak, en daarmee de taak van elk van onze scholen, om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. Iedere Trivium-school heeft de opdracht zich te onderscheiden in de eigen omgeving, om bijzonder te zijn.
Wij vinden ‘thuis-nabij-’ onderwijs belangrijk. Doordat we kinderen, daar waar dat nodig en mogelijk is, een eigen leer- en ontwikkellijn bieden, hoeven we onze kinderen niet snel door te verwijzen naar een andere, veelal op grotere afstand gelegen school voor speciaal basisonderwijs. Onze collega’s doen net dat stapje extra om dit te kunnen garanderen!

Onze scholen staan midden in de maatschappij en bereiden onze kinderen voor op ‘de maatschappij van de toekomst’. Onze kinderen krijgen kwalitatief goed onderwijs.

Ook maatschappelijke trends zijn verankerd in ons onderwijsaanbod, waaronder:

 • ‘Een leven lang leren’
  Onze economie ontwikkelt zich van een kenniseconomie naar een lerende economie. Mensen moeten zich snel aan kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Ook andere competenties dan kennis worden steeds belangrijker, zoals goed kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken, creatief kunnen denken en doen, ondernemend zijn en beschikken over probleemoplossend vermogen.
 • Digitalisering
  Digitale geletterdheid wordt naast rekenen en taal een basisvaardigheid die nodig is om toegang te krijgen tot informatie en actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het gaat hierbij om ICT-vaardigheden, digitaal kunnen denken, het kunnen zoeken, selecteren en verwerken van digitale informatie en er verantwoordelijk mee om kunnen gaan (mediawijsheid).
 • Duurzaamheid
  In onze maatschappij heerst een groeiend besef van duurzaamheid. Bij duurzaam onderwijs past het ontwikkelen van een eigen visie op jezelf, de mensen en de wereld om je heen.
 • Wereldburgerschap
  De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Met een open blik op de wereld naar andere samenlevingen kijken en het spreken van meerdere talen wordt steeds belangrijker. Dat vraagt van het onderwijs om het gesprek te voeren over de waarden en normen in onze democratische en multiculturele samenleving.

Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Onze identiteit

De 14 basisscholen van Trivium hebben een christelijk karakter. De wijze waarop onze scholen hier invulling aan geven, verschilt per school. We gaan we met onze leerlingen in gesprek over normen en waarden en we laten de kinderen zien en ervaren hoe we met elkaar willen omgaan. We zien dit als een essentieel punt in de algemene en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Wij geven onze kinderen christelijke waarden en normen mee en zien die als inspiratiebron voor collega’s en leerlingen. Want deze verhalen gaan, als je goed luistert, ook over ons. Ze leren ons na te denken over strijd die er in deze wereld is, ze laten ons zien dat voor elkaar opkomen niet vanzelfsprekend is, maar wel zeer waardevol. Ze leren ons na te denken over het oplossen van problemen, over samenwerken. Ze helpen ons na te denken over onszelf en betekenis te geven aan gebeurtenissen in ons leven. Ze leren ons een mening te vormen en keuzes te maken. Kortom, ze bouwen mee aan onze identiteit. En daarmee maken we met ons christelijk onderwijs het verschil!

Onze locaties