Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Onze organisatie

Onze organisatie kenmerkt zich door een grote gemeenschappelijke draagkracht. Onze identiteit, collegialiteit, kwaliteit en verbinding vormen het essentiële fundament hiervoor.

Onze ambitie

Wij zijn trots op ons meerjarig strategisch beleidsplan voor de periode 2021-2025; onze ambities vervullen een rijk gedachtegoed dat bottom-up gedragen wordt. Samen met alle collega’s en belangrijke stakeholders werken wij de komende jaren aan onderstaande facetten:

  • Wij bieden betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.
  • Wij bieden onderwijs in een passende vorm, binnen een professionele cultuur.
  • Trivium heeft een krachtige identiteit, een heldere toekomstvisie, een sterke verbinding en onderhoudt een transparante dialoog.
  • Trivium is een toekomstbestendige organisatie!

Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Bestuursstructuur

Trivium werkt volgens het Raad van Toezicht-model en kent daarmee een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft een intern toezichthoudende taak op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de vastgestelde (meerjaren)doelen haalt en binnen de goedgekeurde kaders werkzaam is. Daarnaast opereert de Raad van Toezicht als werkgever van de leden van het College van Bestuur.

Het College van Bestuur is het orgaan dat de stichting naar buiten toe vertegenwoordigt en alle bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan het Ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie over de onderwijsresultaten en is verantwoordelijk voor het onderwijskundig, personeels- en financieel beleid van de organisatie.

Het Bestuurscentrum

De collega’s op het Bestuurscentrum van Trivium ondersteunen de organisatie bij de uitvoering van onze kerntaak: goed onderwijs geven. Deze ondersteuning heeft betrekking op de bedrijfsvoering, de financiën, het P&O – beleid, het beheer en andere cruciale zaken.

Onze ontstaansgeschiedenis

De geschiedenis van onze 14 basisscholen begint al veel eerder, maar de stichting Trivium is in 2004 opgericht. In dat jaar hebben een aantal verenigingen voor protestants-christelijk onderwijs uit de gemeenten West Maas en Waal, Neder-Betuwe, Wageningen, Renkum en Overbetuwe hun krachten gebundeld en is het startsein gegeven voor onze scholenorganisatie. Vandaag de dag geven ruim 250 leerkrachten en ondersteunend personeel met elkaar onderwijs aan ruim 2500 kinderen. En dit doen we met veel passie!

Onze locaties