Ouderbetrokkenheid

Als ouder is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in de school waar uw kind heen gaat. Het meebeleven van momenten op school kan hieraan bijdragen. Door even mee de klas in te gaan, een praatje te maken met de leerkracht, het bekijken van een optreden of het helpen organiseren van activiteiten, krijgen ouders meer zicht op de sfeer en interactie op school.
Op een aantal van onze basisscholen wordt de ouderbetrokkenheid vergroot door de komst van de weblogs per klas (zie bijvoorbeeld basisschool De Wegwijzer, de Margrietschool of de Julianaschool), of het hebben van een Facebookpagina (zie bijvoorbeeld de Gravin van Rechterenschool of De Terebint).

Oudercommissie (OC)
Elke school heeft een ouderscommissie (voorheen ouderraad). Hierin zitten
enthousiaste ouders die meehelpen met
het organiseren van activiteiten. Het gaat vooral om praktische zaken. In de oudercommissie zit de voorzitter de vergaderingen voor. Ook is er een secretaris en een penningmeester.

De oudercommissie ontvangt namens de
school het geld van de ouderbijdrage. Dit is
een bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld
door de medezeggenschapsraad (zie stuk MR). Van dit bedrag worden activiteiten georganiseerd, versieringen gekocht of andere nuttige zaken betaald. U kunt op de websites van de scholen meer specifieke informatie over de OC vinden en ook contactgegevens.

Medezeggenschapsraad (MR)
Net als een oudercommissie, heeft ook
iedere school een medezeggenschapsraad.
Hierin zitten ouders en leerkrachten. De
grootte van de MR heeft te maken met het aantal leerlingen op school. De MR heeft als
taak mee te kijken met het beleid dat een school maakt. Het gaat om onderwijskundige
en personele zaken. Zo zorgen we voor betrokkenheid bij de keuzes die een school maakt.
In de MR zit de voorzitter de vergaderingen voor. Verder is er een secretaris. Een MR-vergadering is altijd openbaar en vaak is de directeur een gedeelte van de vergadering aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden.

Als MR heb je drie rechten:
- Informatierecht: hiermee bedoelen we dat een school aan de MR tijdig alle informatie
moet geven om de MR goed te laten functioneren.
- Adviesrecht: een MR mag advies geven over de keuzes die een school wil maken. Voordat een school bijvoorbeeld een nieuwe directeur aanstelt, moet de MR hierover advies hebben kunnen geven.
- Instemmingsrecht: er zijn een aantal zaken waarbij de school aan de MR instemming moet vragen. Denk bijvoorbeeld aan verandering in schooltijden. Meer hierover is te vinden in het MR-reglement van de school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Een GMR is een soort MR van alle scholen in de stichting. Trivium bestaat uit 14 basisscholen en al deze scholen vaardigen 1 persoon af die in de GMR komt. Dit zijn voor de helft ouders en voor de helft leerkrachten. Zij komen ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen op het bestuurscentrum. De GMR zorgt voor een brug tussen de afzonderlijke scholen en het bovenschools bestuur.
Het belangrijkste verschil tussen de GMR en de MR is dat laatstgenoemde zich vooral bezighoudt met het beleid van de afzonderlijke school en de GMR met het bovenschools beleid. 

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: