Trivium - Ambitie

 

Ons strategische beleidsplan heeft als titel:

 

WAARDEVOL, KINDGERICHT

 

Identiteit
De komende jaren is binnen Trivium meer aandacht voor persoonsvorming en zelfontplooiing van het kind. Hoewel de opbrengsten van belang blijven, is er meer aandacht voor waardevol onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat een kind kritisch leert denken en kijken naar zichzelf en andere denkbeelden en informatie? Op school oefenen we om deel te nemen aan de samenleving. Er vindt dus socialisatie plaats; mensen komen met elkaar in verbinding. De christelijke traditie over hoe we met elkaar willen omgaan zorgt voor een kader. 

 

 

 

 

Personeel
Onder het tabblad personeel is veel informatie te vinden over ons personeelsbeleid. De komende jaren hebben we de volgende speerpunten:
- Registratie van alle leerkrachten en directeuren in het Lerarenregister;
- Het ziekteverzuim percentage omlaag brengen; 
- Het ontwikkelen van een eigen Expertisebank, met personeel met specifieke expertise;
- Het facaliteren van deskundigheidsnetwerken binnen Trivium, bijvoorbeeld voor rekenen of IB;
- Verdere ontwikkeling van instrumenten die ingezet kunnen worden om leerkrachten in hun eigen levensfase te ondersteunen;
- Het verstevigen van de HRM-afdeling;
- Verduidelijking en verdere uitvoering van de CAO
- Het werken met Actieplan Leerkracht. Voor meer informatie hierover ga naar www.rijksoverheid.nl

 

Onderwijs
De ambities van Trivium komen op de scholen tot uiting doordat elke school zich profileren door zelf te kiezen voor een onderwijsconcept dat past in de wijk en cultuur. Daarnaast streven we met alle scholen naar gemiddelde opbrengsten.
Om de werkdruk op scholen te verminderen en de kwaliteit te vergroten, zorgen we voor meer handen in de klas. We willen toe naar minimaal 1 fte aan onderwijsassitentie bij scholen met meer dan 150 leerlingen. Ook kijken we met onze verschillende samenwerkingsverbanden naar de arrangementsfinancieringen. Meer hierover is te vinden in het Strategisch beleidsplan.

Financiële en facilitaire punten
Ook op dit gebied zijn er nieuwe ambities gevormd. Een hele belangrijke hiervan gaat over de inzet van ICT. Dit vormt namelijk een enorme kostenpost en daarom moet hier goed over worden nagedacht. Iedere Trivium-school zorgt voor een eigen stuk beleid en visie op ICT-gebied, waarna we op een rij kunnen zetten welke ICT-infrastructuur daarvoor nodig is. Dit ICT-beleidsplan is gerelateerd aan het onderwijsconcept van die school.

Bestuurlijke organisatie
Eén van de belangrijke punten om te onderzoeken is het belang en het nut van de samenwerking tussen scholen en partners zoals buitenschoolse opvang en kinderopvang. Wat kunnen we met deze samenwerking bereiken en bereiken we dat ook?

Voor meer informatie over de ambities op al deze gebieden, ga naar het Strategisch Beleidsplan.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: